Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky
společnosti Bc. Dalibor Gavelčík pro nákup online programu
Cílené Programování Mysli pro odvykání kouření (dále jen CPM)

 1.       Úvodní ustanovení

Zakoupením online programu CPM, a to ať elektronickou, nebo fyzickou formou potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).

VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu online programu CPM uzavřené na dálku mezi Poskytovatelem a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

 2.       Základní pojmy:

Poskytovatel online programu Cílené Programování Mysli pro odvykání kouření je společnost (dále jen Prodejce):

Bc. Dalibor Gavelčík
Spálov 326, 742 37 Spálov
IČ: 66701155
DIČ: CZ6909205138
web: www.nekuracka-poradna.cz
e-mail: dalibor.gavelcik@seznam.cz , tel: +421 775 690 596

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online program Cílené Programování Mysli pro odvykání kouření nabízený na webových stránkách Prodejce (dále jen Klient).

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online programu CPM na webové stránce www.nekuracka-poradna.cz .

 Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat: 

  • ·        Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
  • ·        Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti
  • ·        E-mailovou adresu
  • ·        Telefonní číslo klienta
  • ·        Název online programu
  • ·        Cenu za objednaný online program (jednorázová platba)
  • ·        Způsob platby
  • ·        Souhlas s VOP

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi online programu a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené v objednávkovém formuláři na internetové stránce www.nekuracka-poradna.cz .

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách Prodejce (www.nekuracka-poradna.cz).

3.       Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.    Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na webových stránkách Prodejce.

3.2.    Klient si objednává předmět smlouvy (online program Cílené Programování Mysli) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.nekuracka-poradna.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

3.3.    Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.nekuracka-poradna.cz společnosti Bc. Dalibor Gavelčík a že s nimi souhlasí.

3.4.    Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu online programu CPM.

 4.       Cena a způsob platby

4.1.    Aktuální cena online programu CPM je uvedena na webové stránce Prodejce a také ve shrnutí elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na opravu ceny, pokud zjistí, že cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Prodejce Klienta o správné ceně informovat a Klient musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud Klient nebude s touto cenou souhlasit, objednávka bude Prodejcem stornována. 

4.2.    Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení kurzovného. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce je plátce DPH.

4.3.    Možnosti platby:

  • ·        Bankovním převodem na účet společnosti Bc. Dalibor Gavelčík. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
  • ·        Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb ComGate Payments,a.s. 

5.       Dodací podmínky

5.1.    Online programů CPM je distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu.

5.2.    Online program CPM je časově omezen, a to na dobu 365 dnů od jeho započetí.

5.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále program CPM.

5.4.    Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.       Odstoupení od smlouvy

6.1.    Za svůj online produkt CPM pro odvykání kouření ručí Prodejce zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 5 dnů ode dne spuštění programu.

6.2.    Při nákupu online programu CPM pro odvykání kouření má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 5 dnů ode dne spuštění kurzu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: dalibor.gavelcik@seznam.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury a bankovního účtu, na který chce Klient obnos vrátit. Klientovi bude po uhrazení vratky zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 14 pracovních dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta.

6.3.    Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce placeného online programu CPM.

7.       Ochrana osobních údajů

7.1. Prohlášení Prodejce se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.

7.2. Prodejce se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu Prodejce zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Z odběru emailu se může klient kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu, který je na konci každého e-mailu.

7.4.My jako Prodejce a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme Vám, že:
(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
(b) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s českým a slovenským právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
(e) data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

7.5. Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy nám poskytnete své osobní údaje potřebné k uskutečněné obchodní transakce nebo pro odběr našich emailů.

7.6. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud budete chtít odebírat naše emaily a informace o novinkách a aktuálních akcích a pokud jste výslovně nepožádali o ukončení odběru.

7.7. Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme osobní údaje z našich záznamů již více nepoužívat k opětovnému kontaktování ze strany Prodejce.

7.8. Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo jste nás neupozornili jinak, vycházíme z toho, že:
(a) do našich záznamů nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
(b) osobní údaje se týkají obecně Vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že pokud do aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost.

7.9. Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

7.10. Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

7.11. Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

7.12. Osobní údaje, které můžeme z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nám poskytnete v rámci uzavření obchodu, doporučení a obchodní spolupráce.

7.13. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů fotografií a videozáznamů dle zákona č. 122/2013 Z.z. o o ochraně osobních údajů a podle nařízení EU GDPR. Poskytnutí údajů, fotografií a videozáznamů je dobrovolné a bez důsledků s tím, že uvedené údaje ve formuláři budou použité pouze pro účely společnosti Poskytovatele, a to na fakturační, propagační a marketingové účely. V případě, že Klient zadal kontakty na třetí osoby v rámci doporučení, učinil tak dobrovolně a na svou zodpovědnost.

8.       Závěrečná ustanovení

8.1.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.7.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nekuracka-poradna.cz , popřípadě dalšími informačními kanály.

8.2.    Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.nekuracka-poradna.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Moje vize

Planeta bez kuřáků????

Neee, takto velkolepé plány nemám. I když, proč ne? Budu rád, za každého dalšího člověka, který pomoci metody Cíleného Programování Mysli pro odvykání kouření se svým zlozvykem skoncuje. Jsem přesvědčen, že drtivá většina účastníků on-line kurzu, bude úspěšná a počet lidí, kterým metoda pomůže přestat kouřit se rozroste na desetitisíce.

V dalších letech budu připravovat verzi pro Německo, Polsko, Francii, Rusko a anglicky mluvící země.